Skip to main content
solidna gwarancja jakości
 • Dokumentacja RODO jest dopasowana pod daną działalność.
 • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
 • Nasze dokumentacje przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego.
 • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce.
 • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO i UOKiK-u.
 • Gwarancja, aktualizacja i wsparcie przez 12 miesięcy.
Dlaczego zostawiamy konkurencję w tyle? Nasi prawnicy posiadają profesjonalne tytuły adwokata bądź radcy prawnego, ciągle się doskonalą, a kontakt z blisko 1000 Sprzedawców pozwala na ciągłe poznawanie problemów prawnych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego. Jesteśmy firmą nowoczesną, nastawioną na bezpieczeństwo klienta. Posiadamy bogaty wachlarz usług.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Outsourcing ekspert prawnik


Dokumentacja prawna LEGATO spełnia standardy ustalone przez komisje UE ds. RODO, oraz Grupy roboczej art. 29, standardy m.in. ENISA, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 27002, GIODO oraz pozostałych europejskich organów nadzorczych Unii Europejskiej. Dokumentacja jest oparta na licencji i jest objęta certyfikatem LEGATO.
Pomoc w spełnieniu wymogów RODO w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ochrony danych osobowych w Państwa firmie. Zgodnie z art. 83 RODO -  brak spełnienia wymagań co do regulacji ochrony danych osobowych, może być zagrożony karą finansową do 10 milionów EURO a nawet do 20 milionów EURO.
„Privacy by design” funkcja DPO polega na uwzględnianiu w planowanym projekcie ochrony prywatności od samego początku tworzenia określonego produktu.
Pakiet zawiera (ogólne założenia)
 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Funkcja Inspektora Danych Osobowych:

1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych;
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7.
3. Zleceniobiorca pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych u Zleceniodawcy, zobowiązany będzie do weryfikacji procesów przetwarzania danych z uwzględnieniem zasad wskazanych w RODO:
 • identyfikacja i aktualizacji zbiorów danych osobowych;
 • przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania;
 • weryfikacja klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków informacyjnych, a w razie potrzeby przygotowanie niezbędnych zmian lub opracowanie właściwych dokumentów i klauzul;
 • analiza stosowanych przez Zleceniodawcę techniczno-organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • przeprowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym;
 • opiniowanie wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków informacyjnych;
 • wspieranie pracy audytorów zewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
4. Rekomendacje i analiza konieczności zgłaszania naruszeń do UODO
5. Analiza ryzyka
Tagi: Inspektor ochrony danych, audyt gdpr, ABi, ADO, ODO, Audyt sklepu internetowego pod kątem RODO, audyt przetwarzania danych, audyt sklepu pod kątem rodo, audyt sklepu rodo, IOD outsourcing, Audyt zgód (checkboxów) w sklepie internetowym pod kątem RODO, checkbox rodo, gdpr, polityka prywatności zgodna z rodo, funkcja inspektora ochrony danych osobowych, RODO audyt, funkcja IOD, sprawowanie funkcji IOD, regulamin sklepu internetowego rodo, rodo sklep internetowy, rodo w sklepie internetowym, sklep internetowy rodo, sklep internetowy zgodny z rodo, treść checkboxów rodo, wsparcie prawne sprzedawcy