WYPADKI W ROLNICTWIE

LEGATO - Wysokie odszkodowania za wypadki w rolnictwie.

LEGATO - Wysokie odszkodowania za wypadki w rolnictwie.

Rolnictwo jest bardzo wymagającym rodzajem pracy, o wysokim ryzyku pojawienia się wypadku. Praca przy żniwach, wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych, wypadki w gospodarstwie rolnym. Wszyscy rolnicy zgodnie z prawem mają obowiązek posiadać ubezpieczenie (tzw. ubezpieczenie rolnicze) dlatego też mogą ubiegać się o odszkodowanie.
Nasza Kancelaria Prawna LEGATO specjalizuje się w reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach, wieloletnie doświadczenie (ponad 1000 spraw) oraz znajomość przepisów prawa w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych pozwala uzyskać jak największe świadczenia od ubezpieczycieli.
Ubezpieczenie to może dotyczyć wypadków nie tylko z winy właściciela polisy, ale również i innych osób będących w gospodarstwie i pracowników pracujących na nim. Odszkodowanie może więc pokrywać większość szkód jakie wydarzyły się w gospodarstwie. Wparcie adwokata lub radcy prawnego zdecydowanie zwiększa szanse na prawidłowe przeprowadzenie dochodzenia w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym i uzyskaniu od ubezpieczyciela satysfakcjonującej kwoty.
Zgodnie z prawem tj. Art. 50.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - "Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.", oraz z Art. 50.2. ust. 1 stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego."
Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia i w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany i jego bliscy ma prawo żądać różnych świadczeń od swojego ubezpieczyciela

O jakie środki możesz się ubiegać?

Zadośćuczynienie - są to środki za poniesione straty psychiczne, zdrowotne, majątkowe za doznane krzywdy. Zadośćuczynienie może mieć różną wysokość i zależy od trudno mierzalnych czynników. Dlatego też, kluczowym jest tu wybrać dobrego adwokata, który pomoże Ci w dochodzeniu swoich praw. Wpływ na zadośćuczynienie może mieć:
 • rodzaj, charakter, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (np. pobyt w szpitalu, bolesność i długotrwałość zabiegów, dokonywane operacje, konieczne dodatkowe leczenie, utrzymujący się ból, itp.),
 • nieodwracalność następstw wypadku,
 • rokowania na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia),
 • negatywne zmiany w psychice wywołane chorobą,
 • utrata szans na normalne życie i rozwój zainteresowań,
 • utrata perspektyw na przyszłość,
 • poczucie bezradności i nieprzydatności społecznej (związane m.in. z koniecznością korzystania z opieki osób trzecich, utratą zdolności zarobkowania, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego).

Poza zadośćuczynieniem może przysługiwać Ci:

 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, specjalistyczną dietę, pobyt w szpitalu, środki opatrunkowe, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych;
 • odszkodowanie za utracony dochód;
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego;
 • renta wyrównawcza – to rekompensata z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • zwrot wszystkich kosztów poniesionych z powodu wypadku;
 • zwrot kosztów pogrzebu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na darmową poradę prawną, w której pokażemy Ci wszystkie kroki które powinieneś podjąć by dostać odszkodowanie. Nasi prawnicy są otwarci na pomoc.

Zostałeś poszkodowany?

Opisz nam swoją sprawę. Weryfikacja jest całkowicie bezpłatna.

Wybierz pliki
Size limit for each file is 100 MB