Posiadam stronę internetową - czy musze mieć regulamin?

Regulamin strony internetowej

Rozpoczynając internetową działalność zadajemy sobie pytanie Czy każdy sklep, serwis, serwis aukcyjny, reklamowy, ogłoszeniowy, portal, portal informacyjny, blog, musi posiadać regulamin? Czy regulamin jest obowiązkowy ? Czy taki dokument powinien być zamieszczony na stronach ? Czy każda strona musi mieć regulamin?

Ze względu ma szereg obowiązków które są nakładane na posiadaczy stron internetowych, taki jak obowiązek informacyjny spoczywający na przedsiębiorcach:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. obowiązki informacyjne związane z zawieraniem umów na odległość
 • Kodeks Cywilny tj. obowiązki informacyjne związane z ofertą elektroniczną

Celowość czytelnego uregulowania relacji z Klientami/Usługobiorcami:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

Rozpoczynając wszelką działalność w Internecie bezpiecznie jest posiadać regulamin czyniący zadość wszelkim obowiązkom wynikającym z przepisów prawa. Wszystkie regulacje nie muszą być zawarte w regulaminie ale jest to bardziej przystępna forma, czytelna zarówno dla odbiorców jak i urzędów przy ewentualnych sporach prawnych.

Posiadanie regulaminu jest KONIECZNE natomiast przez usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną. Wymóg ten wynika z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej "uśude"). Zgodnie z tym przepisem usługodawca:

 • Określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem",
 • Nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 • Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. l pkt 2.
 • 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Jakiego rodzaju działalność stanowi zatem świadczenie usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu uśude i kiedy regulamin jest konieczny a kiedy można uregulować naszą działalność internetową w inny sposób?

A więc:

 • świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 • Prezes UOKiK wyjaśniał, że czynności związane z zawarciem umowy za pośrednictwem sklepu internetowego mają status usługi świadczonej drogą elektroniczną (Decyzja z dnia 17.06.2011r., nr RWR 11/2011).
 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) oraz Dyrektywy 98/48/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1998 r. zmieniającą dyrektywę 98/34/EC w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych:
  1. usługi społeczeństwa informacyjnego nie ograniczają się wyłącznie do usług dających sposobność do zawierania umów on-line, ale, o ile stanowią one działalność gospodarczą, dotyczą także usług, które nie są wynagradzane przez tych, którzy je otrzymują, takie jak usługi polegające na oferowaniu informacji on-line lub informacji handlowych lub zapewniających narzędzia umożliwiające szukanie, dostęp oraz pozyskiwanie danych; w usługach społeczeństwa informacyjnego mieszczą się także usługi, które polegają na przekazywaniu informacji poprzez sieć komunikacyjną, na zapewnianiu możliwości dostępu do sieci komunikacyjnej lub na hostingu informacji przekazywanych przez usługobiorcę; usługi przekazywane punkt-punkt, takie jak usługi wideo na żądanie lub przekazywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (motyw 18 dyrektywy o handlu elektronicznym).
  2. usługi, które nie są usługą społeczeństwa informacyjnego np: wgląd do elektronicznego katalogu w sklepie przy fizycznej obecności klienta, rezerwacja biletu lotniczego w biurze podróży przy fizycznej obecności klienta za pomocą sieci komputerowej, udostępnienie gier elektronicznych w salonie przy fizycznej obecności użytkownika.

Jak wynika z powyższych informacji uznać należy, że usługę świadczoną drogą elektroniczną można przypisać do typowych usług świadczonych powszechnie przez wszystkie rodzaje stron internetowych, a w szczególności takie które swoją tematyką obejmują:

 • sprzedaż za pomocą sklepu online oraz systemy składania zamówień,
 • prezentowanie informacji a także informacji handlowych (materiały redakcyjne, usługi portali i serwisów informacyjnych, reklamy, katalogi online),
 • usługi wyszukiwania,
 • newsletter, mailing w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • usługi komunikacji internetowej, w tym komunikatory, formularze kontaktowe, fora internetowe,
 • udostępnianie materiałów video, jak i obrazów.
 • udostępnianie platform blogowych, blogów i vlogów
 • portale aukcyjne,
 • serwisy społecznościowe, tematyczne
 • porównywarki cenowe,
 • różnego rodzaju porady online,
 • czasopisma online.
 • wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa.

Większość stron i działalności opartych na „www" powinna posiadać właściwy regulamin, dedykowany do danej funkcjonalności strony. Wynika to nie tylko z przepisów prawa ale i z ochrony i bezpieczeństwa właścicieli stron i serwisów. Bardzo istotne jest aby regulamin miał charakter indywidualny dostosowany do potrzeb jak i specyfiki każdej strony. Częstym błędem przykrym w skutkach jest powielanie/kopiowanie zapisów z innych stron. Wiele regulaminów jest nieaktualna, posiada błędy, przepisywana jest od podmiotów zagranicznych które korzystają z innych przepisów prawa. Każda działalność, nawet w tej samej branży, nawet tego samego przedsiębiorcy, jest inna, a stosowanie zapisów podobnych i nieodpowiadających specyfice danego konkretnego biznesu, choćby w szczegółach jest polem do reklamacji i sporów z Klientami, a jak wiadomo co jest sporne bądź budzi interpretację często jest rozstrzygane na korzyść… KLIENTÓW. Najczęściej do kontroli dochodzi na zasadzie zgłoszeń konsumentów, konkurencji a także łowców klauzul. Nierzadko nieprawidłowości są wykazywane także przez kontrole UOKIK-U.

Brak włąściwego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest uznawana przez Prezesa UOKiK za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w postaci naruszenia obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, za co grozi kara do 10% obrotu.

Zobacz więcej ciekawych artykułów na naszym blogu prawnym