Jak napisać prawidłowo pozew o rozwód?

Jak napisać pozew o rozwód?

W postepowaniu rozwodowym występują dwie strony. Powodem jest małżonek który żąda rozwodu, pozwanym jest małżonek z którym powód chce się rozwieść. Rozwód może być orzeczony w sytuacji gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków tj. gdy nie ma żadnej nadziei na poprawę stosunków między małżonkami. Rozkład pożycia małżonków zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Taka sytuacja najczęściej zachodzi, gdy jedna osoba od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem, z którym ma wspólne plany życiowe i nie zamierza wracać do swojego małżonka.

Przesłanki negatywne rozwodu

Należy Pamiętać o negatywnych przesłankach rozwodowych Art. 56. § 1,2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • Dobro wspólnych małoletnich dzieci - Po pierwsze rozwód jest niedopuszczalny, jeśli przez jego orzeczenie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Powyższa przesłanka odnosi się jedynie do dzieci małoletnich stron czyli takich które nie mają ukończonego 18 roku życia.

 • Zasady współżycia społecznego – W tym wypadku należy wskazać sytuację, kiedy orzeczenie rozwodu doprowadziło by do powstania rażącej krzywdy po stronie jednego z małżonków taką przesłanką może być np. żądanie rozwodu przez małżonka, który uchybił obowiązkowi wzajemnej pomocy i wzajemnej lojalności np. pozostawiając drugiego małżonka samego w chorobie, albo zaawansowany wiek małżonków gdy jeden wymaga opieki.

 • Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia - Trzecia z negatywnych przesłanek wynika z art. 56 § 3 k.r.i.o. Zgodnie z tym przepisem rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Określenie właściwego sądu - jak złożyć pozew o rozwód i gdzie złożyć pozew o rozwód

W pozwie należy precyzyjnie wskazać Sąd do którego składamy pozew o rozwód. Sądem właściwym jest zawsze sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania w wyżej wskazany sposób pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Do właściwego Sądu składamy pozew wraz z odpisem pozwu i z kompletem wszystkich załączników.

Kto jest stroną procesu?

Stronami procesu są małżonkowie. Od chwili złożenia pozwu o rozwód przez powoda małżonkowie są stronami postępowania sądowego, którego efektem końcowym ma być orzeczenie rozwodu. W pozwie należy dokładnie wskazać kto jest stroną procesu. Dane małżonków jakie są wymagane w pozwie to:

• imiona małżonków,

• nazwiska małżonków,

• wykonywane przez nich zawody,

• aktualne adresy.

Wskazanie żądania pozwu, pozew o rozwód z orzekaniem o winie

W pozwie należy sprecyzować dokładnie żądania powoda, który domaga się orzeczenia rozwodu. Przede wszystkim należy podać:

 1. Z czyjej winy powinien zostać orzeczony rozwód, który z małżonków przyczynił się do żądania rozwodu. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Skutki są wówczas takie, jakby żaden z małżonków winy nie ponosił.

 2. Sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem. Strony co czasami bardzo trudne, mogą pisemnie porozumieć się w tej kwestii. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W wyroku orzekającym rozwód może być orzeczone także pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie.

 3. Wysokość alimentów, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem małoletnich dzieci.

 4. Sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania w okresie, kiedy strony będą w nim mieszkać zaraz po rozwodzie. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 5. Na wniosek jednego z małżonków, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego.

 6. Jeden z małżonków może domagać się alimentów od byłego współmałżonka winnego rozkładu współżycia małżeńskiego w przypadku, gdy:

 • nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, np. jest chory i nie pracuje,

 • rozwód powoduje znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a małżonek od którego żąda alimentów, został uznany wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Dowody i świadkowie

W przypadku, gdy osoba wnosząca pozew chce przedstawić dowody na poparcie jej argumentów lub powołać świadków, którzy potwierdzą wnoszone przez nią żądanie należy złożyć wniosek o dopuszczenie dowodów i zawrzeć żądania przesłuchania świadków. Należy podać dokładnie imiona i nazwiska oraz aktualnie adresy świadków. Oprócz tego należy określić, na jaką okoliczność świadkowie mają być przesłuchani i na jaką okoliczność wnioskujemy dowody.

Uzasadnienie pozwu i alimenty

Najważniejsza część pozwu to uzasadnienie. W uzasadnieniu podaje się najistotniejsze powody dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków, kto ponosi winę i w jakim stopniu, jak należy uregulować sposób sprawowania władzy rodzicielskiej. W uzasadnieniu przytacza się dowody z dokumentów i zeznań świadków na okoliczności których dowodzimy. Opisuje się również sytuację majątkową małżonków. W razie domagania się alimentów na małoletnie dzieci należy wskazać ich potrzeby, wraz ze wskazaniem który z rodziców w jakim zakresie będzie je spełniał.

Efekt rozwodu

W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje istnieć i dotychczasowi małżonkowie stają się osobami stanu wolnego, ponadto miedzy dotychczasowymi małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Małżeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie z chwilą wydania tego orzeczenia!

Warto pamiętać!

 1. Jeśli jeden z małżonków chce powrócić do swojego nazwiska z przed małżeństwa musi w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć osobiście oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

 2. Od pozwu o rozwód Sąd pobiera stałą opłatę wynoszącą 600 zł.

 3. W razie pojednania się stron w pierwszej instancji, Sąd zwraca cały uiszczony wpis od pozwu o rozwód, jeśli natomiast do pojednania doszło w toku postępowania odwoławczego zwraca się połowę wpisu uiszczonego od apelacji.

 4. W razie zgodnego wniosku małżonków o orzeczenie rozwodu albo separacji bez orzekania o winie, Sąd zwróci połowę wniesionej od pozwu opłaty stałej.

 5. W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się.

 6. Postępowanie odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

 7. W sprawach o rozwód jest niedopuszczalne powództwo wzajemne, ale strona przeciwna może również żądać rozwodu albo separacji.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417ze zmianami),

• ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296ze zmianami),

• ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1398).

Zobacz więcej ciekawych artykułów na naszym blogu prawnym