Co zrobić gdy dostaniemy nakaz zapłaty?

Co zrobić gdy dostaniemy nakaz zapłaty?

W sprzeciwie bądź zarzutach od nakazu zapłaty należy wskazać wszystkie twierdzenia, które chcemy podnieść przed Sądem oraz okoliczności faktyczne i dowody na potwierdzenie naszych racji. Sprzeciw wnosimy na formularzu, tylko jeżeli w takiej formie wniesiono pozew (np. postępowanie uproszczone do 20.000,00 zł).

Dobrze napisany sprzeciw od nakazu zapłaty to podstawowa linia obrony. Wszystkie zarzuty jakie jesteśmy w stanie wskazać po przeczytaniu pozwu przygotowanego przez wierzyciela, powinniśmy wskazać już w sprzeciwie bądź zarzutach do nakazu zapłaty. W sprawach gdzie jesteśmy stroną pozwaną, tym pismem najczęściej będzie jednak sprzeciw, rzadziej zarzuty od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew.

Co muszą posiadać sprzeciw i zarzuty do nakazu zapłaty?

Co musi się znajdować w naszym piśmie, co jest kręgosłupem sprzeciwu bądź zarzutów od nakazu zapłaty. Najistotniejszy wbrew pozorom jest TERMIN. Od dnia otrzymania nakazu mamy tylko 2 tygodnie do złożenia sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty, co ważne właśnie w tym pierwszym piśmie należy podnieść wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Po upływie tego terminu w zasadzie jest po wszystkim i nakaz zapłaty staje się prawomocny a wierzyciel może skierować zaopatrzony w klauzule wykonalności nakaz zapłaty do egzekucji. Co jest niemal w 100% pewne, bo nakaz zapłaty to po prostu szybsza droga wyegzekwowania należności.

Pozwany musi zamieścić w treści sprzeciwu (zarzutów) wszystko, WSZYSTKO! to, co może skutkować oddaleniem lub odrzuceniem pozwu. Im większą ilością zarzutów dysponujemy tym lepiej, należy powołać wszystkie.

Pamiętajmy o podstawach. Sprzeciw od nakazu zapłaty i zarzuty są pismem procesowym, elementy z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 503 § 1 k.p.c. będą miały do niego zastosowanie. Musimy pamiętać o następujących wymogach formalnych:

 • Oznaczenie Sądu, do którego jest skierowane pismo tj. „pismo zawierające sprzeciw wnosi się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do Sądu, przed którym wytoczono powództwo”.;

 • Oznaczenie stron oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników;

 • Oznaczenie rodzaju pisma, należy wskazać, że nasze pismo to sprzeciw od nakazu zapłaty, bądź zarzuty do nakazu zapłaty, czy też sprzeciw od wyroku zaocznego;

 • Osnowa wniosku lub oświadczenia, musimy powołać się na argumenty, dlaczego nie zgadamy się z treścią nakazu oraz pozwu, np. zarzut przedawnienia, nieistnienia długu itp.;

 • Dowody na poparcie przytoczonych przez nas okoliczności, dowody muszą jasno wskazywać dlaczego nie zgadzamy się z nakazem zapłaty, mogą to być również dowody, które załączył w pozwie wierzyciel;

 • BARDZO WAŻNE JEST PODPISANIE PISMA oraz, wskazanie daty i miejsce jego sporządzenia;

 • Załączniki tj. dowody z dokumentów wymienione w treści pisma, odpis, ewentualnie pełnomocnictwo gdy reprezentuje nas pełnomocnik;

 • Jeśli pozew został złożony na formularzu, my również powinniśmy skorzystać z formularza. Aktualny wzór znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/.

 • Sprzeciw bądź zarzuty od nakazu zapłaty są tzw. dalszym pismem procesowym (pomimo tego że z naszej strony jest to pierwsze pismo), więc muszą zawierać sygnaturę akt. Sygnatura jest podana na nakazie zapłaty który został nam doręczony przez Sąd.

Są to wymogi podstawowe, bez których będziemy wzywani do uzupełnienia braków naszego pisma procesowego bądź zupełnie nie będziemy mogli go wnieść.

Najczęstsze zarzuty do nakazu zapłaty

Rodzaje zarzutów do nakazu zapłaty są różne, możemy i powinniśmy jednocześnie korzystać ze wszystkich jakie w danej sprawie posiadamy, jakie są możliwe i są zgodne według naszej wiedzy z prawdą nawet jeśli nie mamy co do ich istnienia 100% pewności. Przykłady zarzutów:

• Przedawnienie roszczenia;

• Wykonanie zobowiązania;

• Spełnienia roszczenia;

• Potrącenia wierzytelności;

• Nieważność zobowiązania;

• Zarzut nieistnienia roszczenia;

• Zarzut niewłaściwości Sądu;

Przed złożeniem pisma należy się zastanowić czy nie lepiej powierzyć naszą sprawę profesjonalnemu prawnikowi tj. adwokatowi albo radcy prawnemu. Sprawy z reguły są skomplikowane a czas na przygotowanie pisma mogącego nas uchronić przed zapłatą nierzadko dużych pieniędzy, wynosi jedynie 2 tygodnie i w żaden sposób tego terminu nie wydłużymy.

Należy pamiętać że jak już mamy przygotowane sprzeciw/zarzuty do nakazu zapłaty możemy określić zakres zaskarżenia nakazu. W tym miejscu wskazujemy Sądowi, że nie zgadzamy się bądź to z całym żądaniem powoda, czy tylko z jego częścią. Określamy odpowiednio „w całości” bądź „w części”. Jeśli skarżymy nakaz w części, to musisz opisać w jakiej. Na przykład jeśli wierzyciel dochodzi 10 tys. złotych a my posiadamy dowód spłaty w wysokości 5 tys. złotych to wtedy wskazujemy w zakresie zaskarżenia że nie zgadzamy się z częścią nakazu zapłaty tj. z pozostałą kwotą 5 tys. złotych.

Wnioski które możemy zawrzeć w piśmie

Ważnym elementem naszego pisma stanowią wnioski które składamy wraz z nim do Sądu. Przykłady takich wniosków, które najczęściej w tego rodzaju pismach się pojawiają:

 • Wniosek o przekazanie sprawy do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego;

 • Wniosek o oddalenie powództwa w całości/w części, ten wniosek jest konsekwencją naszego zakresu zaskarżenia, patrz wyżej;

 • Wniosek o skierowanie przez Sąd zapytania do banku, organu administracji, Policji, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, Towarzystwa Ubezpieczeniowego, o przekazanie Sądowi określonych informacji lub dokumentów;

 • Bardzo ważny wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego;

 • Wniosek o zwolnienie nas od kosztów sądowych. Koszty sądowe wskazane w nakazie zapłaty mogą być duże, jeśli nasza sytuacja materialna nie jest zbyt dobra, zgłaszamy ten wniosek. Należy pamiętać by do wniosku dołączyć nasze oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, wzór takiego oświadczenia znajduje się tutaj: (https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf). Warto dołączyć do takiego wniosku ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, historię kredytową, pisma od komornika zajmujące wynagrodzenie itp.

 • Istotnym może okazać się również wniosek o rozłożenie świadczenia na raty. Jeśli nie możemy spełnić świadczenia w całości ze względu na naszą złą sytuację finansową a obawiamy się że przegramy sprawę, możemy, na wszelki wypadek, wnieść o rozłożenie całego świadczenia lub jego części na raty. Koniecznie do takiego wniosku załączamy dokumenty potwierdzające złą sytuację majątkową, na przykład tak jak wyżej, ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, historię kredytową, pisma od komornika zajmujące wynagrodzenie itp.;

 • Wnioski dowodowe. W tym miejscu powinniśmy również wskazać wszystkie, WSZYSTKIE! dowody, jakimi dysponujemy, na poparcie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu. Dowodem może być każdy dokument (koniecznie w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie). Spóźnione wnioski dowodowe Sąd najprawdopodobniej pominie;

 • Zgodnie z poprzednim wnioskiem, możemy złożyć wniosek o zawezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków, podajemy ich adresy oraz okoliczności które ich zeznania mają potwierdzić bądź zaprzeczyć;

 • Jeśli nasza sytuacja majątkowa jest bardzo zła możemy również na wszelki wypadek wnieść o rozłożenie świadczenia na raty. Gdy przegramy proces na pewno ułatwi to nam ewentualne spłacanie zadłużenia. W tym celu obowiązkowo załączamy pisma dokumenty obrazujące sytuację majątkową, np. ostatnie roczne zeznanie podatkowe, umowę najmu lokalu, z której wynika wysokość czynszu czy wydruk historii rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, historię kredytową, pisma od komornika zajmujące wynagrodzenie itp.

 • Bardzo istotnym jest też wniosek o zwrot kosztów procesu. Jeśli w związku z naszą linią obrony poniesiemy jakiekolwiek koszty związane ze sprawą, np. bardzo często wpłacamy zaliczkę na biegłego, opłatę od sprzeciwu od wyroku zaocznego, koszty te, w razie wygrania przez nas sprawy, zostaną zasądzone od powoda, a my będziemy mogli dochodzić od niego ich zwrotu.

Uzasadnienie

Bardzo ważnym elementem naszego pisma (czy to sprzeciwu czy zarzutów do nakazu zapłaty) jest uzasadnienie. Ma ono przybliżyć Sądowi nasze stanowisko, to w uzasadnieniu opisujemy dowody na podstawie których opieramy nasze stanowisko i w uzasadnieniu „uzasadniamy” ich konieczność dopuszczenia i rozpatrzenia przez Sąd. Sąd nigdy nie będzie się domyślał o co nam w sprawie chodzi. Mamy jasno wskazać co, gdzie, z kim i dlaczego tak wnosimy. Uzasadnienie ma być konkretnym wyjaśnieniem dlaczego nie zgadzamy się z roszczeniem powoda. Na przykład:

 • „nie zgadzam się że uznałem dług powoda w piśmie z dnia XXXX, na które powołuje się powód”,

 • „nie zgadzam się z wysokością zadłużenia, które wskazał powód, ponieważ regularnie wpłacałem XXX zł na co przedkładam dowód XXX”,

 • „Powód mija się z prawdą, że zawarliśmy umowę, nigdy nie doszło między nami do zakończenia rozmów w sprawie zamówienia i tym samym niedoszło do zawarcia umowy.”

Należy pamiętać że w procesie cywilnym, jeśli nie zaprzeczymy wyraźnie twierdzeniom drugiej strony, może być to odebrane przez Sąd jako nasza zgoda bądź potwierdzenie okoliczności na które powołuje się strona przeciwna. W tym miejscu również należy wskazać i opisać wszystkie okoliczności sprawy, jakie są nam znane. Później może być już na to za późno.

Zobacz więcej ciekawych artykułów na naszym blogu prawnym